Snel lenen

Snel lenen

Wanneer u snel nood heeft aan een extra kapitaal kunt u er voor kiezen om een lening af te sluiten. Het is vandaag de dag dan ook op verschillende eenvoudige manieren mogelijk om een lening aan te gaan. U kunt in eerste instantie bijvoorbeeld kiezen voor een zogenaamde mini lening. Bij een mini lening kunt u een bedrag tot 750 euro lenen zonder dat daarvoor een toetsing bij het BKR dient te gebeuren. Althans dat is de theorie, want in de praktijk wordt het maximum te lenen bedrag vaak beperkt tot 500 euro. U dient er wel rekening mee te houden dat een mini lening geen normale lening is. Dit wil zeggen dat er bijvoorbeeld niet maandelijks afgelost wordt en dat de looptijd van de kredietovereenkomst vaak zeer beperkt is. In de meeste gevallen bent u bijvoorbeeld verplicht om het geleende bedrag incl. de kosten terug te betalen binnen de dertig dagen na de start van de overeenkomst. U dient er bij een mini lening eveneens rekening mee te houden dat er geen rente in rekening wordt gebracht, maar wel een zogenaamde opstartkost of instapkost. Deze kost ligt vaak extreem hoog en kan zelfs een vijfde van het geleende bedrag bedragen.

Snel lenen

Lenen zonder bkr toetsing

Iedereen die al eens onderzoek heeft gedaan naar het verkrijgen van een lening wanneer de persoon in kwestie een codering heeft staan bij het BKR zal weten dat er maar wat graag wordt gezegd dat lenen met een codering bij het BKR niet mogelijk is. De realiteit is echter anders. In de praktijk is het namelijk zo dat er  rekening wordt gehouden met het feit dat er vier coderingen bestaan bij het BKR. Alleen wanneer u beschikt over een codering vier zullen financiële instellingen niet snel geneigd zijn om u nog een lening toe te kennen. Deze codering wordt immers alleen toegekend aan partijen die niet bereid of bereikbaar waren om een bepaalde betalingsachterstand op te lossen. Daardoor wordt het vertrouwen aanzienlijk geschonden en zullen financiële instellingen met andere woorden geen zekerheid meer hebben dat hun hetzelfde niet overkomt.

Toch is het eveneens mogelijk om te lenen met BKR zonder dat er een toetsing wordt uitgevoerd. In eerste instantie kunt u, wanneer u nood heeft aan een kleine lening zoals 500 euro, denken aan het zogenaamde mini krediet of flitskrediet. Een dergelijk krediet kunt u afsluiten voor een maximum van 500 euro en dat valt nog net onder de grens van leningen die moeten getoetst worden bij het BKR. Hou er wel rekening mee dat er bij een mini krediet een instapkost wordt aangerekend van zomaar even 20% op het geleende bedrag. Leent u met andere woorden 500 euro, dan betaalt u aan het einde van de maand (want een mini krediet moet binnen de 30 dagen worden afgelost) ruim 600 euro terug. Nog een mogelijkheid is om te raden te gaan bij andere bedrijven die een krediet kunnen verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energiebedrijven of warenhuizen. Zij zijn niet aangesloten bij het BKR en derhalve niet verplicht om een toetsing uit te voeren. Het is niet makkelijk een krediet te verkrijgen.

Lenen met BKR codering

Het BKR is een Nederlandse organisatie die de kredieten en abonnementen van alle inwoners in Nederland verzamelt. Wanneer u met andere woorden bij een bank gaat aankloppen om een nieuw krediet af te sluiten zal deze in de meeste gevallen eerst een zogenaamde toetsing doen bij het BKR om na te gaan of de aanvrager van de lening in kwestie reeds één of meerdere kredieten heeft lopen en of er zich in het verleden reeds problemen hebben voorgedaan. Vanaf het ogenblik dat u een codering heeft lopen bij het BKR wordt het voor u iets lastiger om een krediet te kunnen krijgen. Het is echter niet zo dat het met iedere codering onmogelijk is om een nieuw krediet af te kunnen sluiten.

Het BKR maakt gebruik van vier verschillende coderingen. Alleen wanneer u codering 4 heeft is het nagenoeg onmogelijk om nog via de reguliere kanalen aan een lening te komen. U kunt wel nog steeds een lening afsluiten, maar u zult een beroep moeten doen op een instelling of bedrijf dat niet bij het BKR is aangesloten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een grootwarenhuis of een energieleverancier. Let op, want ook zij kunnen bepaalde waarborgen voor de lening in kwestie vragen.

Het is belangrijk om steeds in acht te houden dat het BKR niet als doel heeft om het verkrijgen van een lening voor u onmogelijk te maken. Het doel van het BKR is juist om u te beschermen tegen een uitzichtloze situatie. Hoe dan ook moet u er bij het aangaan van een nieuwe lening steeds rekening mee houden dat u de bank zoveel mogelijk waarborgen dient te geven waaruit blijkt dat u in staat zult zijn om het door u geleende bedrag ook terug te kunnen betalen en dat inclusief de kosten die op het krediet worden aangerekend.

Kan ik een lening afsluiten met een negatieve codering bij het BKR?

Alvorens we dieper ingaan op de vraag of het nu al dan niet mogelijk is om te lenen met negatieve bkr registratie via de reguliere kanalen een krediet af te kunnen sluiten dient even duidelijk gemaakt te worden wat het BKR nu exact is. Het BKR, voluit het “Bureau Krediet Registratie”, is een instelling waar gegevens worden verzameld onder de vorm van kredieten en gsm-abonnementen die door (herkende) inwoners van Nederland werden afgesloten. Wanneer u een krediet via de reguliere kanalen heeft afgesloten komt u terecht in het bestand van het BKR. De opgeslagen informatie blijft in ieder geval gedurende vijf jaar bewaard. Het is eveneens mogelijk voor verschillende (bijvoorbeeld) financiële instellingen om een beroep te doen op deze informatie. Wanneer u bijvoorbeeld een krediet wenst af te sluiten, kan de bank eerst contact opnemen met het BKR om te zien of u eventueel reeds een krediet heeft lopen en of daar al dan niet problemen mee zijn geweest in het verleden. Meestal speelt de codering bij het BKR een grote rol in het al dan niet verkrijgen van een krediet. Dat brengt ons meteen bij de hamvraag van dit artikel, is het nu zonder bkr wel of niet mogelijk om een krediet af te kunnen sluiten? We vertellen er u alles over in dit artikel.

Vier coderingen

Allereerst is het belangrijk om te weten dat er niet zomaar één negatieve codering bestaat. Binnen het systeem van de BKR zijn immers vier coderingen van kracht. Om meteen maar het cliché te doorbreken, neen het is niet zo dat u met een negatieve codering automatisch een krediet bij een financiële instelling kunt vergeten. Waar u wel tegenaan kunt lopen is dat men weigerachtiger zal zijn om u een krediet toe te kennen en er eventueel om extra waarborgen gevraagd kan worden. Hou er rekening mee dat banken altijd zoveel mogelijk zekerheid willen als het aankomt op het verstrekken van een krediet. Men wil er zeker van zijn dat u een krediet kunt afbetalen en wanneer in het verleden is gebleken dat u daar moeite mee had, dan kan dat argwaan opwekken. Wanneer u echter kunt aantonen dat u over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om aan de voorwaarden van het krediet te kunnen voldoen zal men dit zeker over het hoofd willen zien.

De uitzondering op de regel

Op iedere regel is echter een uitzondering van toepassing en dat is ook hier niet anders. Eerder in dit artikel hebben we reeds aangehaald dat er vier verschillende coderingen bestaan binnen het BKR. De vierde codering is zoals te verwachten valt de zwaarste codering die iemand kan krijgen en alleen bij deze is het in 99% van de gevallen uitgesloten om nog een krediet af te kunnen sluiten bij een aangesloten financiële instelling. De codering 4 wordt verkregen wanneer er sprake is van een betalingsachterstand die niet opgelost kon worden. In de meeste gevallen wil dit eveneens zeggen dat de schuldenaar niet bereikbaar was en / of niet bereid was om een schuldenregeling te treffen. Financiële instellingen die deze codering zien staan zullen weten dat de persoon in kwestie niet betrouwbaar is gebleken in het verleden waardoor men ook geen krediet zal willen toekennen.

En toch…

Jawel, en toch is het mogelijk om een krediet aan te kunnen gaan, zelfs wanneer u over een codering 4 beschikt bij het BKR. Het is namelijk zo dat niet alle bedrijven die een krediet kunnen toekennen aangesloten zijn bij het BKR. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grootwarenhuizen of zelfs energieleveranciers. Zij doen geen toetsing bij het BKR en kijken met andere woorden alleen of u volgens hen wel of niet in staat bent om het geleende bedrag terug te kunnen betalen volgens de voorwaarden van het krediet. Indien zij dit mogelijk achten zult u gewoon een krediet kunnen aangaan. Om dit artikel af te ronden moeten we echter wel even benadrukken dat het BKR geen instelling is die als doel heeft om het lenen moeilijker te maken. Het is juist de bedoeling van het BKR om mensen met een wankele financiële situatie te beschermen tegen eventuele uitzichtloze situaties. Er zijn voldoende mensen die een lening afsluiten om een bestaande lening af te kunnen lossen en zo in een vicieuze cirkel terechtkomen. Laat het zover niet komen en denk goed na alvorens een krediet aan te gaan.

Wie geen minilening wenst af te sluiten maar toch snel nood heeft aan voordelig geld lenen kan nog twee dingen doen. U kunt proberen om een nieuwe voordelige lening af te sluiten met een zo kort mogelijke verwerkingsperiode (zoals bijvoorbeeld het geval is bij een online lening), of u kunt er voor kiezen een zogenaamd kaskrediet af te sluiten. Een kaskrediet is als het ware een krediet dat u toelaat een bepaald bedrag in min te gaan op een rekening. U kunt van dat krediet geld ophalen en terug aflossen wanneer u maar wil. Enig minpunt is misschien wel dat de kosten die op een kaskrediet betaald dienen te worden vaak vrij hoog liggen. Daarnaast is ook een kaskrediet gebonden aan een bepaalde looptijd waar u zich dient aan te houden. Op vervaldag van het kaskrediet wordt er dan ook van uit gegaan dat er geen gebruik meer van snel lenen wordt gemaakt.


admin

Related Posts

Hoe kan je een goedkope lening aanvragen?

Hoe kan je een goedkope lening aanvragen?

15 apr, 2017

Een goedkope lening bespaart je al snel veel geld. Het…