De goedkoopste bank voor een online zichtrekening te vergelijken?

zakelijke kredieten

Wat is een online zichtrekening?

gratis bankrekening openen

Een online zichtrekening is een rekening waarvan het tegoed op elk ogenblik beschikbaar is. Als rekeninghouder kan je altijd ‘op zicht’, m.a.w. onmiddellijk geld van je rekening opvragen. Een zichtrekening is vooral een handig werkinstrument. De rekeninghouder bespaart tijd en moeite bij het ontvangen van geld, het verrichten van betalingen en het sparen op een spaarrekening. Bovendien is een zichtrekening veilig: de rekeninghouder houdt slechts zoveel geld in huis als hij voor direct gebruik nodig heeft.

Hoe ken je de stand van je gratis zichtrekening? De stand van een zichtrekening wordt uiteraard beïnvloed door alle verrichtingen die erop gebeuren. De bank informeert haar cliënten daarvan door middel van rekeningafschriften. Deze rekeningafschriften kunnen ter beschikking gehouden worden van de cliënt in de bank of de cliënt kan ze aan huis laten bezorgen via de post.Reeds heel wat financiële instellingen bieden hun cliënten de keuze tussen een dagafschrift (d.w.z. dat de cliënt voor elke dag waarop de bank zijn verrichtingen boekt, een rekeningafschrift ontvangt), een wekelijks, veertiendaags of maandelijks afschrift. Op deze laatste periodieke rekeningafschriften worden alle uitgaven en ontvangsten in een bepaalde periode gebundeld op één afschrift.De houders van een bankkaart kunnen ook op elk moment hun rekening stand opvragen via de Bancontact- en Mister Cash-automaten. Sommige financiële instellingen zijn ondertussen overgegaan tot de installatie van eigen automaten waarop de eigen cliënten eveneens de stand van hun rekening kunnen opvragen.

Sommige banken plaatsten ook rekeningafschriften drukkers in hun kantoren. Door middel van de bankkaart kan elke cliënt dan rekeningafschriften bekomen. Geven de banken rente op een zichtrekening? Het tegoed op een zichtrekening brengt meestal een bescheiden rente op vanaf een bepaald minimumbedrag (b.v. vanaf 500€). Het tegoed op een zichtrekening is ten slotte permanent opvraagbaar. Bij stortingen wordt de debet- of creditrente, al naar gelang het saldo op de rekening negatief of positief is, meestal berekend vanaf de eèrste bankwerkdag volgend op de datum van storting en bij op vragingen is dat tot de laatste bank werkdag vóór de op vraging.Bij de eindejaarsafsluiting houdt de bank wettelijk verplichte roerende voorheffing af van de rente, samen met eventueel gemaakte kosten. Voor het aanhouden van een particuliere zichtrekening betaalt de cliënt doorgaans ook een vast recht of gebruiksvergoeding, hetgeen bij de intrestafrekening wordt geïnd.

Geld ontvangen op een zichtrekening

Er zijn verschillende manieren waarop geld op een online zichtrekening kan worden bijgeschreven of ervan kan worden afgeschreven. We geven in dit artikel een opsomming van de mogelijkheden;

 • Storting aan de kas door de rekeninghouder
  Geld brengt niets op als het thuis ligt. Veel mensen vinden het bovendien veiliger als het op hun rekening staat. De houder van een zichtrekening kan op deze rekening baar geld storten aan een bankloket. Het volstaat om het geld naar een bankkantoor te brengen, waar de loketbediende de storting zal aanvaarden en bijschrijven op de rekening. De rekeninghouder zal een bewijs van storting meekrijgen dat meestal met computer zal worden opgesteld.Storting aan de kas door een derde.
 • Om het even wie kan een bedrag overmaken door storting van baar geld aan een bankloket. Het is immers mogelijk dat de opdrachtgever geen zichtrekening heeft of de betaling in kwestie niet via zijn rekening wenst uit te voeren. Net zoals bij de storting aan de kas door de rekeninghouder op zijn eigen rekening, zal een bewijs van storting worden afgeleverd. De begunstigde rekeninghouder zal een rekeningafschrift ontvangen met het bericht van storting door de derde.
 • Overschrijving door de rekeninghouder naar de eigen zichtrekening
  Je kan op een zichtrekening een bedrag overschrijven van een andere rekening bij dezelfde financiële instelling of van een rekening bij een andere financiële instelling. De meeste werknemers vragen om girale betaling van loon of wedde, d.w.z. door creditering van hun rekening met het betrokken bedrag. Indien je wenst dat je loon of je salaris giraal wordt betaald, geef je je rekeningnummer op aan je werkgever. Daarvoor wordt een speciaal formulier gebruikt dat de financiële instellingen ter beschikking stellen van hun cliënten.Wordt de wedde toch nog in de hand, per circulaire cheque of per postassignatie uitbetaald, dan kan je de wedde, de cheque of de postassignatie aan je bank bezorgen. Deze laatste zal het bedrag innen en bijschrijven op je rekening.
 • Als je werkloos wordt en recht hebt op een werkloosheidsuitkering, ontvang je dat geld via de vakbond waarbij je aansloten bent of via de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt er niet meer in de hand uitbetaald. Je moet enkel het rekeningnummer van je zichtrekening geven aan de vakbond of aan de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.Wanneer je pensioengerechtigd bent en een pensioen of rente ontvangt, kan je je uitbetalende kas verzoeken de uitkeringen rechtstreeks op je zichtrekening over te schrijven.Daartoe moet je een speciaal formulier ondertekenen in je bankkantoor; de bank zorgt voor de rest.
 • Kinderbijslag kan i.p.v. met een postassignatie of een circulaire cheque toegestuurd te worden, ook overgeschreven worden op een zichtrekening. Hiertoe dient de begunstigde een formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij het kinderbijslagfonds. Je zendt dit ingevuld terug naar dat fonds. De kinderbijslag kan worden overgeschreven op de rekening van: – de rechthebbende zelf (d.w.z. de moeder); – de gemeenschap, mits de rechthebbende er alleen kan over beschikken. Soms houdt het kinderbijslagfonds toch vast aan het gebruik van postassignaties. Je kan deze dan aan de bank geven ter creditering op je rekening.
 • Inningen met directe creditering van cheques, postcheques, postwissels, postassignaties en postgiro’sIndien je dergelijke betalingsinstrumenten ontvangt die getrokken zijn op een willekeurige financiële instelling, dan kan je deze aan je bank afgeven ter inning. De bank zal deze betalingsinstrumenten voor rekening van de ingever innen bij de betrokken financiële instelling. Na ontvangst worden de bedragen gecrediteerd op je rekening. De bank kan je ook een ‘rechtstreeks krediet’ geven.Deze operatie wordt ook ‘directe creditering’ genoemd. Dit houdt in dat de bank het bedrag van het ingegeven betalingsinstrument onmiddellijk, d.w.z. vóórdat ze deze bedragen zelf heeft geïnd, bijschrijft op je rekening. Deze creditering gebeurt evenwel onder gebruikelijk voorbehoud (OGV), d.w.z. dat de bank het bedrag zal terugnemen indien blijkt dat de betalingsinstrumenten onbetaald terugkomen.
 • Dit bedrag brengt pas rente op vanaf het moment dat de bank het betalingsinstrument heeft geïnd bij de andere financiële instelling. Je kan voordien al wel over het geld beschikken. Maar dan betaal je debetrente.

Een nieuwe zichtrekening openen via het internet?

Een gratis zichtrekening kan u tegenwoordig ook via het internet openen. Vele banken bieden tevens een gratis zichtrekening indien u bij die welbepaalde bank nog geen rekening heeft. Dit is echter niet bij alle banken zo. U doet er dus steeds goed aan om dit even na te gaan. Een online zichtrekening biedt u het gemak om op een veilige manier te kunnen beschikken over uw geld. U kan met zo’n bankrekening; geld overschrijven, geld storten (baar geld), domiciliëring ingeven, automatische opdrachten, enz. Omdat uw rekeningnummer uniek is, kan u ook anderen geld laten storten op uw rekening.

Omdat alle verrichtingen doorgaans elektronisch gebeuren is er weining risico aan verbonden. Uw bank of zichtrekening gaat meestal gekoppeld aan een bankkaart, waarmee u geld kan afhalen aan loketten of bankautomaten. U beschikt hiermee in alle vrijheid over het geld wanneer u het wenst. Het geld dat op uw zichtrekening staat brengt ook een rente of intrest op. U hoeft hiervoor niets te doen deze wordt berekend op het einde van ieder jaar en dan op rekening gestort. De rentes op zich liggen niet zo hoog maar het brengt nog altijd meer op dan wanneer u het geld gewoonweg thuis zou hebben liggen.

Rekeningen betalen via een online zichtrekening.

Als houder of volmachthebber van een zichtrekening kan je aan een bankloket van je bank het tegoed op je rekening opvragen. De loketbediende zal een kwijting opstellen; degene die het geld ontvangt, ondertekent deze. Meer en meer betalingen gebeuren giraal. Dit betekent dat de betaling verloopt via de bankrekeningen van betaler en ontvanger. Het vermelde bedrag wordt van de rekening van de overschrijver afgeschreven en op een andere rekening bijgeschreven. Een overschrijving is geen contant betaalmiddel zoals een cheque of een bankbiljet. Je kan het overschrijvingsformulier niet aan de begunstigde overhandigen ter vereffening van een schuld. De verschillende financiële instellingen gebruiken alle een eenvormig formulier, bestaande uit twee bladen. Blad A gaat naar de bank. Blad B bewaart de cliënt/opdrachtgever zelf. De financiële instellingen bezorgen hun cliënten de nodige overschrijvingsformuliieren waarop naam, adres en rekeningnummer reeds zijn gedrukt. Je kan een ingevuld overschrijvingsformulier afgeven of opsturen naar je bankkantoor. Hiermee geef je een betalingsopdracht. De betaling kan uiteraard slechts conform geschieden als:

 • je het overschrijvingsformulier correct hebt ingevuld en ondertekend;
 • je het overschrijvingsformulier tijdig aan je bank hebt bezorgd;
 • er voldoende tegoed op je rekening staat.

Maatschappijen met een uitgebreide klantenadministratie zoals elektriciteits-, waterleiding-, gasbedrijven, verzekeringen, Belgacom, Telenet e.a. zenden hun klanten bij wijze van betalingsopdracht een vooraf – al dan niet volledig – ingevuld stortings/overschrijvingsformulier toe. Op dit formulier vind je meestal in de mededelingszone een cijfercode die er b.v. als volgt kan uitzien: +++516/0524/63183+++ Dit is een ‘overschrijving met gestructureerde mededeling’ (OGM). De cijfercode is een refertenummer voorzien van een controlegetal : daaruit kan de begunstigde maatschappij opmaken wie de betaler is. Het is het eenvoudigste als je inderdaad dit toegestuurde overschrijvingsformulier voor deze betalingen gebruikt. Je bespaart jezelf en de begunstigde maatschappij veel onnodige problemen. Het niet gebruiken van deze formulieren tegenover overheidsdiensten kan zelfs aanleiding geven tot het heffen van boeten.

Een gratis bankrekening openen via ing.

U bent op zoek naar een goedkope bankrekening? Dan heeft u verschillende opties. Uiteraard kan u kiezen tussen heel wat financiële instellingen maar 1 speler heeft op dit moment een erg interessante aanbieding. Ing heeft een tijdelijk aanbod voor een gratis online zichtrekening. De goedkoopste bankrekening hangt dan weer af van welk soort doeleinde u de rekening zal gebruiken, is het voor privé doeleinden of voor professioneel gebruik? Bij Ing krijgt u een goede service die eventuele vragen of problemen snel zal behandelen! U kan een ing rekening openen in enkele minuten via het internet, zo verliest u geen kostbare tijd en hoeft u ook geen verplaatsingen te maken om uw rekening te openen. Er zijn ook geen lange wachttijden of documenten die u moet door faxen en… alles snel online geregeld! Aarzel dus niet langer; wanneer u een voordelige zichtrekening wil openen kiest u voor een bankrekening bij Ing!

Ja, U leest het goed, men kan nu online een gratis bankrekening openen bij de Ing bank. Het betreft hier een Ing Lion account voor particulier gebruik die u gemakkelijk rechtstreeks via internet kan openen. U hoeft dus geen verplaatsing te maken naar een bankkantoor of dergelijke maar de aanvraag vanachter uw pc ingeven. Handig toch?

Als bijkomend voordeel biedt de Ing bank nu tijdelijk een gratis bankkaart per titularis, per zichtrekening aan met Maestro en Proton, toegang tot Home Bank (netbanking), de e-bankingsoftware, de verrichtingen, de geldopnames aan ING-automaten. Natuurlijk kan u ook bij deze bankrekening steeds het saldo van uw rekeningen beheren via het internet en dit  24 uur per dag, 7 dagen per week.

Een gratis bankrekening openen hoeft dus niet moeilijk te zijn of veel te geld te kosten! De Ing Lion Account is 100% gratis omdat alles via elektronisch weg verloopt, via het internet dus. Bovendien betaalt u geen jaarlijkse beheerskosten voor uw online zichtrekening, evenmin kosten voor het afhalen van geld bij geldautomaten


admin

Related Posts

Hoe kan je een online zichtrekening openen

Hoe kan je een online zichtrekening openen

30 sep, 2016

U bent op zoek naar een online zichtrekening? Dan kan…

Kan ik online een spaarrekening aanvragen?

Kan ik online een spaarrekening aanvragen?

18 sep, 2017

Wat is sparen? Sparen is het opzij zetten van geld…